AKTUALNOŚCI

Tanio, ekologicznie i zgodnie z prawem. Wiosenne porządki czas zacząć.Tanio, ekologicznie i zgodnie z prawem. Wiosenne porządki czas zacząć.

Wielkimi krokami nadchodzi wreszcie wiosna, tak długo oczekiwana przez nas wszystkich. Sprzyjająca aura zmusza nas nie tylko do porządków w szafach w poszukiwaniu stosowniejszej odzieży, ale i do prac wokół swoich miejsc zamieszkania. Pielęgnacji wymaga nie tylko zapuszczony zimą trawnik, ale i chodnik przylegający do naszej posesji. Wiosenne obowiązki zarządcy nieruchomości nie kończą się bowiem na drzwiach wejściowych do budynku. Zarządca odpowiada także za stan nawierzchni chodników i dróg dojazdowych do nieruchomości, jeśli stanowią one jej część.

Kwestię obowiązków zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku reguluje w naszym mieście Uchwała

nr VI/81/15 z dnia 24 marca 2015 r.

Zgodnie z zapisami w UCiPG Straż Miejska przypomina, że

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodników, dojść do budynków, garaży, miejsc gromadzenia odpadów i innych terenów służących do użytku publicznego znajdujących się w granicach nieruchomości, z przeznaczonych dla ruchu pieszego terenów służących do użytku publicznego położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości.

Wyjątek : Uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników jest obowiązkiem zarządcy drogi (w Szczecinie ZDiTM), jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku (Podst. Prawna: Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdział 3. Art.5).

Jeżeli na chodniku przylegającym bezpośrednio do posesji odbywa się postój i parkowanie pojazdów wbrew obowiązującym przepisom, ograniczone znakami zakazu B-35, B-36 lub postój i parkowanie jest dopuszczone, ale z tego tytułu nie jest pobierana opłata przez zarządcę drogi to w obu przypadkach obowiązek uporządkowania chodników należy do zarządcy tej posesji.


Jeśli chcemy odświeżyć nasze auto, należy pamiętać iż:

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości, jeżeli odbywa się to za wiedzą i zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości oraz wypełnia następujące warunki :

- Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może obejmować tylko nadwozie pojazdów. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów.

- Mycie i naprawy pojazdów mogą się odbywać pod warunkiem, że: nie skutkują zanieczyszczeniem środowiska naturalnego a powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód i gleby oraz kanalizacji deszczowej, postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


Jak zagospodarowywać odpady, by nie narażać się na kłopotliwą konfrontację ze strażnikiem miejskim?

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wydzieleniem (…) frakcji odpadów:

m.in. odpadów zielonych.

Podczas prac porządkowych w przydomowych ogródkach i na działkach należy pamiętać, że nie wolno spalać liści, gałęzi i innych odpadów organicznych. Odpady zielone powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami w ww. regulaminie. W praktyce oznacza to, że zielone odpady powinny być kompostowane albo oddane do ekoportu (Straż Miejska przypomina, iż na terenie miasta Szczecin działają Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwane EKOPORTAMI http://www.ekomapa.szczecin.pl/). Można też nieodpłatnie, w ramach podpisanych umów na wywóz śmieci, składować odpady organiczne w brązowych pojemnikach. W taki pojemnik należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.

Straż Miejska przypomina, że za niewywiązywanie się z tych obowiązków grozi mandat w wysokości do 500 złotych. Apelujemy zatem do mieszkańców oraz zarządców, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem przyłączyli się do ogólnego sprzątania. W końcu wielkimi krokami nadchodzi długo wyczekiwana wiosna…