PROFILAKTYKA

Cele i zadania Strażników SzkolnychCele i zadania Strażników Szkolnych


Cele Strażników Szkolnych

 • Celem działań Strażników Szkolnych Straży Miejskiej jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów prawa wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Szczecina oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw przez dzieci, młodzież i dorosłych, m.in. na terenach należących do placówek oświatowych oraz w ich pobliżu, w miejscach przebywania i gromadzenia się dzieci i młodzieży, a także eliminacja występujących zagrożeń oraz zjawisk patologicznych.

Zadania Strażników Szkolnych

 • Patrolowanie terenu szkoły/placówki i najbliższego otoczenia.
 • Eliminowanie zjawiska przebywania osób postronnych na terenie szkoły/placówki.
 • Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych sprzedających alkohol.
 • Reagowanie na zdarzenia związane ze sprzedażą nieletnim i używaniem przez nich wyrobów alkoholowych i tytoniowych.
 • Reagowanie na zdarzenia o charakterze chuligańskim, przypadki przemocy rówieśniczej, wymuszeń, rozbojów, wyłudzeń haraczu,
  akty wandalizmu.
 • Reagowanie na rozprowadzanie i zażywanie przez uczniów narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Dozór przejść dla pieszych będących w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły/placówki.
 • Kontrola parków i dużych terenów zielonych oraz miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży.
 • Udział w życiu szkoły: apele, rady pedagogiczne, lekcje wychowawcze, pokazy specjalistyczne.
 • Prowadzenie zajęć profilaktycznych na temat występujących zagrożeń.
 • Przekazywanie informacji o dostępnych miejscach i źródłach wsparcia dla uczniów zagrożonych patologią.
 • Współpraca z radami pedagogicznymi szkół, radami uczniowskimi oraz radami rodziców, w celu eliminowania negatywnych zjawisk
  występujących na terenie szkoły i jej okolicach.
 • Reagowanie na uchylanie się dzieci od obowiązku szkolnego.
 • Stała współpraca z instytucjami pozaszkolnymi: policyjnym specjalistą ds. nieletnich, pogotowiem opiekuńczym, sądem rodzinnym,
  izbą dziecka etc.