O NAS

Akty prawneAkty prawne


Podstawy prawne funkcjonowania Straży Miejskiej Szczecin

 • Zarządzenie nr 15/91 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 października 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Szczecinie
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1383; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 486 oraz z 2015 r. poz. 1335.)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 353; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 456.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998 r. Nr 112, poz. 713; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2297 oraz z 2009 r. Nr 218, poz. 1693.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2010 r. Nr 150, poz. 1012.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1722; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1329.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1733; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 76, poz. 415.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1720.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 i Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 951 i poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446 i poz. 1611, z 2014 r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768 i poz. 822 oraz z 2015 r. poz. 211, poz. 541, poz. 591, poz. 933, poz. 1045, poz. 1326, poz. 1335, poz. 1830, poz. 1844, poz. 2183 i poz. 2281.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026; zm.: Dz. U.
  z 2008 r. Nr 105, poz. 674 i Nr 191, poz. 1176, z 2009 r. Nr 131, poz. 1083, z 2010 r. Nr 217, poz. 1434, z 2011 r. Nr 36, poz. 190, Nr 158, poz. 944 i Nr 259, poz. 1554, z 2012 r. poz. 939, z 2014 r. poz. 55 oraz z 2015 r. poz. 239 i poz. 2341.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej
  i strażami gminnymi (miejskimi). (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1108)
 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1165 oraz z 2014 r. poz. 24 i poz. 1199.)
 • Uchwała nr XIV/342/15 Rada Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin


Akty prawne dotyczące Straży Miejskiej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji