JEDNOSTKI SM

Komenda SMKomenda SM

Komenda Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615

 

Komendant Straży Miejskiej Szczecin

Krzysztof Mechliński
 

Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:

1) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży i kierowanie jej działalnością.
2) Reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich.
3) Składanie w imieniu Straży oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym na podstawie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
4) Zarządzanie powierzonym mieniem, zapewnienie jego ochrony i należyte wykorzystanie.
5) Załatwianie petycji, skarg i wniosków.

 

Zastępca Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych

Marek Sateja

 

Do kompetencji Zastępcy Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych należy w szczególności:

1) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrolę i koordynowanie ich pracy.
2) Kierowanie jednostką w określonym zakresie podczas nieobecności Komendanta.
3) Przygotowywanie sprawozdań i opracowywanie wniosków wynikających z oceny realizacji zadań służbowych.
4) Bieżące analizowanie zagrożeń dla porządku publicznego oraz podejmowanie decyzji o dyslokacji sił i środków Straży w rejonach zagrożonych.
5) Nadzorowanie nad prawidłowością ewidencji przyjmowanych zgłoszeń oraz bezzwłocznego przekazywania ich do bieżącej realizacji.
6) Organizowanie wymiany informacji na temat zagrożeń porządku publicznego z Komendą Miejską Policji w Szczecinie i innymi służbami.
7) Wykonywanie kontroli ruchu drogowego w granicach przysługujących uprawnień Straży.

Zastępca Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych sprawuje nadzór nad:

1) Oddziałami interwencyjno - prewencyjnymi:
a) Śródmieście
b) Północ
c) Zachód
d) Prawobrzeże

2) Referatami:
a) Referatem Wodnym
b) Referatem Dyżurnych SM DTM
c) Referatem Ruchu Drogowego

 

Zastępca Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego

 

Krzysztof Kamiński
 

Do kompetencji Zastępcy Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego należy w szczególności:

1) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrolę i koordynowanie ich pracy.
2) Kierowanie jednostką w określonym zakresie podczas nieobecności Komendanta i Zastępcy Komendanta ds. interwencyjno -prewencyjnych.
3) Nadzór nad:
a) opracowywaniem planów zaopatrzenia rzeczowego Straży,
b) gospodarką materiałową i magazynową,
c) udzielaniem zamówień publicznych,
d) administrowaniem majątkiem Straży,
e) prawidłowością przygotowywania materiałów procesowych do sądu,
f) kreowaniem w społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku Straży oraz propagowaniem podejmowanych przez Straż działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
g) stosowaniem polityki bezpieczeństwa informacji,
h) prawidłowym funkcjonowaniem i wdrażaniem nowych systemów teleinformatycznych,
i) organizacją transportu samochodowego,
j) właściwym utrzymaniem obiektów Straży.

Zastępca Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego sprawuje nadzór nad:

1) Referatami:
a) Referatem Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej
b) Referatem Profilaktyki
c) Referatem Gospodarczo - Zaopatrzeniowym
d) Referatem Wykroczeń

2) Stanowiskami:
a) Stanowiskiem ds. informatyki
b) Stanowiskiem ds. kontaktów z mediami
c) Psychologa
d) Stanowiskiem ds. organizacji