O NAS

Zadania i obowiązki SMZadania i obowiązki SM


Zadania i obowiązki Straży Miejskiej Szczecin

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności
i zadania określone przez Prezydenta Miasta Szczecin w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej.

Do zadań Straży, w ramach określonych ustawą o strażach gminnych, należy w szczególności:

 • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 • Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym przepisami prawo o ruchu drogowym.
 • Kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).
 • Egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stref ograniczonego ruchu w centrum miasta.
 • Informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
 • Ujawnianie i doprowadzanie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych.
 • Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych
  i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 • Podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zjawisk degradacji środowiska naturalnego,ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno - parkowych oraz zanieczyszczania wód.
 • Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
 • Podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego.
 • Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych.
 • Egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i zapobieganiu dewastacji miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii narodu polskiego.
 • Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 • Uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne.
 • Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
  i zdrowiu innych osób.
 • Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 • Podejmowanie działań związanych z realizacją obowiązujących na terenie Gminy Miasta Szczecin procedur zarządzania kryzysowego dotyczących między innymi ewakuacji, zjawisk naturalnych powodujących wystąpienie zagrożeń, postępowania ze zwierzętami.
 • Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy Miasto Szczecin.
 • Egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Gminy Miasto Szczecin.

Straż jest zobowiązana w szczególności do:

 • Informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno - kanalizacyjnej, energetycznej
  i gazowniczej - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń.
 • Zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży.
 • Powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia.
 • Zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia, bądź mienia, zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w pkt 1 do czasu przybycia właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy.
 • Kontrolowania i egzekwowania prawidłowości numeracji porządkowej posesji, sposobu umieszczania plakatów i ogłoszeń itp.
 • Kontrolowania i podejmowania stosownych działań dla zapewnienia czystości i porządku na terenie budynków mieszkalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych.
 • Kontrolowania i egzekwowania właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w mieście, prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności tablic z nazwami ulic, zasad plakatowania i umieszczania ogłoszeń, itp.
 • Egzekwowania od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego.

Do obowiązków Strażnika Miejskiego należy:

 • Przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.
 • Poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej.
 • Zachowanie tajemnicy prawnie chronionej.
 • Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi.
 • Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.