O NAS

Historia SMHistoria SM


Historia Straży Miejskiej Szczecin

Straż Miejska Szczecin utworzona została Zarządzeniem Nr 15/91 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21.10.1991 r., ówcześnie jeszcze na podstawie art. 23 §1 Ustawy z dnia 6.04.1990 r. o Policji - w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Z dniem 01.10.1993 r. Straż Miejska Szczecin została przekształcona w jednostkę budżetową Urzędu Miasta Szczecina na mocy Uchwały
Nr XL(558)93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26.07.1993 r.

Pierwszym Komendantem SM Szczecin, w latach 1991 - 2001, był Władysław Pytko, potem przez dwa lata urząd ten piastował Waldemar Przybylski, a od 2003 roku do chwili obecnej Komendantem Straży Miejskiej Szczecin jest Leon Gajewski.

Początkowo zatrudnionych było 41 osób, które pełniąc służbę patrolową, w ubraniach cywilnych, przemieszczały się po mieście własnymi samochodami. Do 2004 roku, tabor transportowy szczecińskiej straży był bardzo skromny, liczył bowiem 4 samochody marki Polonez i 2 pojazdy marki Fiat 126p.

W latach 1994 - 2002 występowały przeważnie braki nakładów inwestycyjnych. Strażnicy wyposażeni byli w środki przymusu bezpośredniego pożyczanego od Policji, posługiwano się analogowymi urządzeniami radiokomunikacyjnymi.

Komfort pracy strażników poprawił się w roku 2003, kiedy to zakupiono wyposażenie w postaci środków przymusu bezpośredniego (kajdanki, pistolety gazowe RMG i pałki wielofunkcyjne). W tym samym roku doszło do włączenia w struktury Straży Miejskiej Dyżurnego Technicznego Miasta SM - DTM. Najważniejszym zadaniem Referatu Dyżurnych jest przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców
i jednostek gospodarczych o wydarzeniach, wykroczeniach, awariach oraz miejscowych zagrożeniach i natychmiastowe reagowanie poprzez powiadamianie właściwych służb jak i jednostek odpowiedzialnych za porządek, bezpieczeństwo i sprawne działanie systemu organizacji miejskiej. To także odpowiednia dyslokacja patroli Straży Miejskiej w miejscu zdarzenia.

Przełom nastąpił w roku 2004, kiedy to w inwestycjach pojawiły się radiowozy koncernu Fiat o jednolitym oznakowaniu, co wpłynęło na poprawę tożsamości wizualnej jednostkek Straży Miejskiej Szczecin. W tym roku, w związku z zakupem urządzenia samorejestrującego typu fotoradar, utworzono Referat Ruchu Drogowego (RRD). W strukturach RRD utworzone zostały 4 miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Rok 2005 przyniósł kolejne inwestycje. Zakupiono radiowozy i rowery (zachowując jednolite oznakowanie), co wpłynęło na jeszcze większą rozpoznawalność Straży wśród społeczności lokalnej. Nabyto i uruchomiono nowoczesne środki łączności cyfrowej TETRA
z pozycjonowaniem patroli w czasie rzeczywistym (radiostacje bazowe, przenośne i przewoźne). Oddział Północ został przeniesiony
z ul. Żupańskiego do nowego lokalu przy ul. Lenartowicza 20.

W roku 2005, zgodnie z Uchwałą nr XLII/803/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18.07.2005 r. został nadany sztandar Straży Miejskiej Szczecin, jako symbol służby na rzecz mieszkańców miasta Szczecin.

W tym samym roku utworzono Referat Komunikacji Społecznej (RKS), który zajmuje się inicjowaniem programów profilaktycznych
w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych, a także propagujący szeroko rozumianą działalność edukacyjną. Odbywa się to głównie poprzez prowadzenie zajęć w przedszkolach i szkołach o charakterze profilaktycznym, patrolach terenów placówek oświatowych Szczecina, czy też udziale w różnych festynach dotyczących bezpiecznego zachowania się na drodze.

W 2006 roku nastąpił rozkwit inwestycyjny. Powiększono tabor transportu drogowego poprzez zakup kolejnych radiowozów
i niestosowanego dotąd w straży środka transportu, jakim są skutery. Pozyskano lokalizację i otwarto kolejny Oddział interwencyjno - prewencyjny Zachód oraz Referat Wodny - w związku z otrzymaniem od Urzędu Miasta Szczecin łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym. Do zadań Referatu Wodnego należy patrolowanie akwenów wodnych leżących w obrębie administracyjnym miasta.

W związku z rozszerzeniem struktur organizacyjnych straży wzrosło zapotrzebowanie na sprzęt, stąd zakup kolejnych środków łączności cyfrowej „TETRA” czyli radiotelefonów przenośnych i przewoźnych.

2006 rok to także zakup i instalacja systemu monitoringu w Oddziale Śródmieście. Podjętych zostało wiele prac remontowych
i modernizacyjnych, jak między innymi pozyskanie pomieszczeń przy ul. Felczaka i ul. Odrowąża oraz wykonanie ich gruntownego remontu. Również w tym roku wprowadzono trzyzmianowy system pracy patroli, jak i uzyskano zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dostęp do bazy PESEL-NET oraz użytkowanie części taboru samochodowego jako pojazdów uprzywilejowanych.

2007 rok to między innymi zakup kolejnych radiowozów z przeznaczeniem do zadań interwencyjno - patrolowych oraz jako mobilne centrum dowodzenia do obsługi imprez masowych i zdarzeń szczególnych. W roku 2007 pozyskano pomieszczenia przy ul. Struga
o powierzchni prawie 200 m2 i przeprowadzono remont kapitalny lokalu dla Oddziału Prawobrzeże. Dzięki zaplanowanym nakładom inwestycyjnym dokonano zakupu zestawu kamer do rejestracji drobnych wykroczeń m.in. dzikich wysypisk czy aktów wandalizmu
w miejscach publicznych. Skuteczność przepływu informacji zwiększyły tablety PC do ewidencjonowania zdarzeń, komunikacji tekstowej dyżurnych z patrolami. Działanie tabletów PC opiera się na współpracy z lokalizatorem TETRA. W 2007 roku Straż Miejska wzbogaciła tabor wodny o kolejną łódź: hybrydową, kabinową z silnikiem stacjonarnym do patrolowania akwenów portowo - morskich.

W tymże roku przeprowadzono cztery nabory do pracy w SM Szczecin na stanowiska urzędnicze: aplikantów, aplikantów
z przygotowaniem pedagogicznym, informatycznym i dziennikarskim. W wyniku naboru zatrudniono w sumie 30 osób, w tym 7 pań
z wykształceniem pedagogicznym na stanowisko Strażnika Szkolnego, 1 osobę z przygotowaniem dziennikarskim na stanowisko Rzecznika Prasowego Straży Miejskiej. Pozostałe osoby zostały wcielone do poszczególnych oddziałów interwencyjno - prewencyjnych.