Działania profilaktyczne

Strażnicy miejscy poprowadzili zajęcia specjalistyczne dla klas mundurowychStrażnicy miejscy poprowadzili zajęcia specjalistyczne dla klas mundurowych

Coraz więcej dyrektorów szkół zwraca się z prośbą do Komendanta Straży Miejskiej Szczecin o możliwość skierowania strażników miejskich do ich placówek i poprowadzenie zajęć tematycznie dostosowanych do aktualnych problemów, zainteresowań i grup wiekowych.

Z taką prośbą zwrócił się również dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Wyraził on nadzieję, iż po długim czasie i zawirowaniach związanych z nauką w okresie pandemii można ponownie wrócić do szkół i zaplanować zajęcia specjalistyczne prowadzone przez służby mundurowe z uczniami klas mundurowych VII LO .

W 2013 roku utworzona została w tamtejszym liceum pierwsza klasa o profilu „Bezpieczeństwo Publiczne”, obecnie cykl nauki trwa 4 lata i po wydłużeniu się edukacji w liceum konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji programu i zmodyfikowanie go według przyjętych standardów. Dyrektor placówki zwrócił się zatem do m.in. Straży Miejskiej z prośbą o włączenie się w realizację tego programu, trwającego już od 9 lat a realizowanego przez Policję, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego i Państwową Straż Pożarną.

W dzisiejszych czasach pojęcie bezpieczeństwa nabrało szczególnego znaczenia, stąd nadzieja dyrekcji placówki, iż wiedza i doświadczenie funkcjonariuszy różnych służb przyczyni się do poszerzenia zdobywanej przez uczniów wiedzy na zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez służby mundurowe. To także promocja zawodów związanych z bezpieczeństwem publicznym, ochroną porządku, także prawnego i kształtowanie postawy obywatelskiej wśród młodzieży.

23 listopada odbyły się w VII LO pierwsze zajęcia poprowadzone przez funkcjonariuszki Straży Miejskiej z Referatu Profilaktyki. W zajęciach wzięło udział 50 uczniów z dwóch klas mundurowych o profilu „Bezpieczeństwo Publiczne”. Młodzież dowiedziała się czym zajmuje się Straż Miejska ze szczególnym uwzględnieniem problemów zgłaszanych przez mieszkańców naszego miasta. Zapoznała się z umundurowaniem jak i z zadaniami , obowiązkami i uprawnieniami strażników miejskich.
Na kolejne tygodnie zaplanowane są kolejne zajęcia z cyklu zajęć specjalistycznych z podziałem na poszczególne klasy. Tematyka zajęć przedstawia się następująco:

Klasa I Rola i zadania Straży Miejskiej w zakresie ochrony porządku publicznego

Klasa II dodatkowo oprócz tematu jak wyżej : Struktura organizacyjna Straż Miejskiej Szczecin z podziałem na jednostki oraz uprawnienia strażników miejskich w czasie wykonywania zadań ustawowych

Klasa III: . Działania profilaktyczne Straży Miejskiej ( zadania strażników szkolnych i osiedlowych), działania Straży Miejskiej w zakresie egzekwowania przestrzegania przez kierowców prawa o ruchu drogowym, Straż Miejska w służbie społeczności lokalnej ( pomoc dla ubogich i w kryzysie bezdomności), zabezpieczanie imprez miejskich i pomoc seniorom ( srebrny telefon dla seniora)

Klasa IV- Zasady rekrutacji do pracy w Straży Miejskiej- wymagania wobec kandydata. Liczymy na to, iż absolwenci klas mundurowych z „Siódemki” w przyszłości będą zasilać szeregi służb mundurowych i będą także aplikować do podjęcia pracy jako strażnicy miejscy.