Strona główna

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

#
Straż miejska przypomina o obowiązkowej deratyzacji
2018-04-20
Dwa tygodnie temu, na początku kwietnia Straż Miejska Szczecin informowała właścicieli,zarządców i administratorów nieruchomości o obowiązkowej deratyzacji.
#
Strażnicy uczą Seniorów pierwszej pomocy
2018-04-16
10 kwietnia w siedzibie Straży Miejskiej Szczecin odbyło się spotkanie z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
#
„Słońce świeci, czas posprzątać swoje śmieci” - Straż Miejska przypomina i radzi.
2018-04-05
Wielkimi krokami nadchodzi wreszcie wiosna, tak długo oczekiwana przez nas wszystkich. Sprzyjająca aura zmusza nas nie tylko do porządków w szafach w poszukiwaniu stosowniejszej odzieży, ale i do prac wokół swoich miejsc zamieszkania. Pielęgnacji wymaga nie tylko zapuszczony zimą trawnik, ale i chodnik przylegający do naszej posesji. Wiosenne obowiązki zarządcy nieruchomości nie kończą się bowiem na drzwiach wejściowych do budynku. Zarządca odpowiada także za stan nawierzchni chodników i dróg dojazdowych do nieruchomości, jeśli stanowią one jej część. Kwestię obowiązków zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku reguluje w naszym mieście Uchwała nr VI/81/15 z dnia 24 marca 2015 r. W rozdziale 2 §3.1 tejże uchwały obowiązek ma formę zapisu: „Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści, chwastów i innych zanieczyszczeń: 1) z chodników, dojść do budynków, garaży, miejsc gromadzenia odpadów i innych terenów służących do użytku publicznego znajdujących się w granicach nieruchomości, 2) z przeznaczonych dla ruchu pieszego terenów służących do użytku publicznego położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości". Wyjątek :Uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników jest obowiązkiem zarządcy drogi (w Szczecinie ZDiTM), jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku (Podst. Prawna: Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdział 3. Art.5). Jeżeli na chodniku przylegającym bezpośrednio do posesji odbywa się postój i parkowanie pojazdów wbrew obowiązującym przepisom, ograniczone znakami zakazu B-35, B-36 lub postój i parkowanie jest dopuszczone, ale z tego tytułu nie jest pobierana opłata przez zarządcę drogi to w obu przypadkach obowiązek uporządkowania chodników należy do zarządcy tej posesji. Jeśli chcemy odświeżyć nasze auto, należy pamiętać iż: §4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości, jeżeli odbywa się to za wiedzą i zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości oraz wypełnia warunki określone w ust. 2 i 3. 2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może obejmować tylko nadwozie pojazdów. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów. 3. Mycie i naprawy pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą się odbywać pod warunkiem, że: 1) nie skutkują zanieczyszczeniem środowiska naturalnego a powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód i gleby oraz kanalizacji deszczowej, 2) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jak zagospodarowywać odpady, by nie narażać się na kłopotliwą konfrontację ze strażnikiem miejskim? Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości: § 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wydzieleniem następujących frakcji odpadów: a) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, b) papier, c) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, d) metal, e) opakowania wielomateriałowe, f) odpady wielkogabarytowe, g) odpady budowlane i rozbiórkowe, h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i) zużyte kartridże i tonery, j) zużyte opony, k) zużyte baterie i akumulatory, l) chemikalia i opakowania po chemikaliach, m) przeterminowane leki i opakowania po lekach, n) świetlówki i żarówki, o) przepracowane oleje silnikowe, p) odpady zielone; 2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych: a) podmiotowi wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, b) do punktów selektywnego zbierania odpadów, c) do ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów wyposażonych w trzy pojemniki do gromadzenia odpadów(…) 3) postępowanie z innymi odpadami, nie wymienionymi w pkt. 1) i 2) w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach. Podczas prac porządkowych w przydomowych ogródkach należy pamiętać, że nie wolno spalać liści, gałęzi i innych odpadów organicznych. Odpady zielone powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami w ww. regulaminie. I na koniec raz jeszcze przypominamy: Art. 117.Kodeksu Wykroczeń: Nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości i higieny w środkach transportu. § 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany. Straż Miejska przypomina, że za niewywiązywanie się z tych obowiązków grozi mandat w wysokości do 500 złotych. Apelujemy zatem do mieszkańców oraz zarządców, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem przyłączyli się do ogólnego sprzątania. W końcu przyszła do nas wiosna…
#
Palimy śmieci czy nie palimy?
2018-03-16
Na Portalu Bezpieczni Razem została opublikowana rozmowa o paleniu śmieci.
#
Dla piratów nie ma kwiatów
2018-03-08
Pod hasłem "Dla piratów nie ma kwiatów" 8 marca rano przedstawiciele Urzędu Miasta, funkcjonariusze szczecińskiej drogówki, Straży Miejskiej oraz Inspekcji Transportu Drogowego, po raz kolejny przeprowadzili akcję informacyjną, propagującą bezpieczne zachowania na drodze.
#
Mewa siwa w ( troskliwych) rękach strażników miejskich
2018-03-07
Mewa to kolejny ptak, który potrzebował ludzkiej pomocy.
#
Na ratunek przymarzniętemu łabędziowi
2018-03-02
Ostanie dni i noc z bardzo niskimi temperaturami to okres wzmożonych działań szczecińskiej straży miejskiej. Zewsząd płyną sygnały o osobach potrzebujących pomocy, zwłaszcza osobach bezdomnych. Okazuje się, że i zwierzęta i ptaki mogą potrzebować pomocy w ten szczególny czas, czego dowodem jest wczorajsza wspólna akcja strażników miejskich i strażaków. W godzinach popołudniowych dyżurny SM otrzymał alarmujący sygnał o przymarzniętym łabędziu do tafli rzeki Odry Zachodniej na wysokości ulicy Grobla. Strażnicy natychmiast udali się na miejsce, wcześniej o zdarzeniu została poinformowana straż pożarna. Na miejscu obie służby stwierdziły, że faktycznie na zamarzniętym akwenie siedzi piękny biały łabędź i się nie rusza. Na specjalnych saniach ratowniczych strażacy przybliżyli się do ptaka i uwolnili uwięzionego w okowach lodu. Łabędź po chwili odleciał.
#
Na spacer ...z nożem i amfetaminą
2018-02-27
Spacery, zwłaszcza przed nadchodzącą wiosną, są bardzo pożądane. Tym razem taki relaks nie wyszedł spacerowiczom na zdrowie…
#
Nieletni włamywacz?
2018-02-22
Środek nocy, dość spokojnie przebiegająca nocna służba patrolowa strażników miejskich w centrum miasta i nagle pilne wezwanie od dyżurnego!
#
Fotoradar i traffipax trafiły do Muzeum Techniki i Komunikacji
2018-02-20
W niedzielę 18 lutego zakończył się ostatni etap prac związany z demontażem masztów Crown, na których znajdowały się traffipaxy, czyli urządzenia do rejestrowania przejazdu na włączonym czerwonym świetle. W poniedziałek zostały one przekazane do magazynów Muzeum Techniki i Komunikacji przy ulicy Niemierzyńskiej. We wtorek do muzealnego muzeum zostały dostarczone same urządzenia, które do niedawna spędzały sen z powiek szczecińskim kierowcom, tj. fotoradar Multanowa 6F i dwa tzw. traffipaxy.. Tym samym nastąpił definitywny koniec pewnego rozdziału historii Straży Miejskiej. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin.nr 523/17 z dnia 5 grudnia 2017 r..w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin - Straż Miejska Szczecin z siedzibą w Szczecinie, przekazała nieodpłatnie na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin. Mimo podejmowania wielu prób zbycia mienia, najpierw składając propozycję użyczenia rejestratorów Policji czy Inspekcji Transportu Drogowego a następnie ogłaszając przetargi na sprzedaż mienia ( w tym jeden tzw. wyprzedażowy o 50%) nie znalazł się nikt zainteresowany. Tym samym urządzenia te trafiły na półkę historii, stając się eksponatami w Muzeum Techniki i Komunikacji.