Strona główna

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

#
Podsumowanie Dni Morza 2018: działania Straży Miejskiej Szczecin
2018-06-12
Straż Miejska Szczecin w okresie od 08-10 czerwca 2018 roku zabezpieczała rejon miasta i imprezy „Dni Morza – Sail Szczecin 2018 r.” w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Strażnicy współdziałali z innymi służbami na posterunkach kontrolno - blokadowych, w służbie patrolowo-interwencyjnej, w zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i patrolach wodnych. Straż Miejska Szczecin do zabezpieczenia imprezy skierowała (na zasadach wielokrotności) następujące siły i środki: Piątek 08.05.2018 r. - 43 funkcjonariuszy, 18 pojazdów, 2 łodzie; Sobota 09.06.2018 r. - 54 funkcjonariuszy, 25 pojazdów, 2 łodzie; Niedziela 10.06.2018 r. - 44 funkcjonariuszy, 20 pojazdów, 2 łodzie; W sumie skierowano 141 funkcjonariuszy, 63 pojazdy, 6 łodzi. W trakcie realizacji zadań SM odnotowała następujące czynności: Interwencje – 237 Kontrole – 73 Dyspozycje usunięcia pojazdów – 39 Odholowane pojazdy – 19 Foto-wezwania – 95 Środki oddziaływania wychowawczego– 11 Mandaty Karne – 102/11200 zł Interwencje wobec nietrzeźwych – 4 Udzielanie pomocy przedmedycznej – 2 Wezwanie pogotowia ratunkowego - 2
#
Międzynarodowy projekt Fair Friends 2018
2018-05-23
W dniu 16 maja podczas piłkarskich rozgrywek zorganizowanych w ramach Międzynarodowego projektu Fair Friends 2018 Straż Miejska została poproszona o zapoznanie uczestników z zawodem Strażnika Miejskiego. Impreza miała miejsce na boisku OKS "Świt - Skolwin" przy ul. Stołczyńskiej 100. Wzięło w niej udział ok. 400 uczniów ze szczecińskich oraz berlińskich szkół. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia radiowozu od środka. Mogli również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie wykorzystując wyposażenie strażników.
#
Barszcz Sosnowskiego – zaczynamy kolejną bitwę
2018-05-16
Przed nami kilka miesięcy walki z barszczem Sosnowskiego. Prowadzona od kilku sezonów akcja mająca na celu zwalczenie tej niebezpiecznej rośliny przynosi określony skutek. Na terenach Szczecina barszczu jest coraz mniej, co nie oznacza, że można już zapomnieć o problemie. Wręcz przeciwnie – należy rozwiązać go definitywnie. Rozpoczęła się akcja polegająca na zwalczaniu barszczu Sosnowskiego. Do końca września prowadzone będą zabiegi polegające na opryskach i koszeniu. Prace obejmą ponad 3 hektary terenów miejskich. Na Prawobrzeżu barszcz możemy znaleźć m.in. w okolicach ulicy Smoczej – w tym na terenie prywatnej posesji, w okolicach ulicy Wiosennej. Na Lewobrzeżu występuje w Dolinie Siedmiu Młynów czy w pobliżu placu Słowińców. Występowanie barszczu Sosnowskiego można wciąż zgłaszać przez serwis Alertu Miejskiego (www.alertszczecin.pl), w Zakładzie Usług Komunalnych Wydziale Lasów Miejskich oraz w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Taka możliwość była także w roku ubiegłym. Mieszkańcy z niej korzystali, jednak żadne zgłoszenie nie potwierdziło się. W Szczecinie, od momentu występowania rośliny, Wydział Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą szkodliwego działania barszczu Sosnowskiego, objawów oparzeń rośliną, pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z nią czy sposobów, w jaki można zgłosić występowanie barszczu. W ramach akcji informacyjnej zostały dodrukowane ulotki oraz przygotowano folder. Materiały trafiły m.in. do rad osiedli. Cały czas chętni mieszkańcy mogą pobierać je w siedzibie Lasów Miejskich przy ul. Miodowej 3. Koszt tegorocznej akcji to ponad 18 tysięcy złotych brutto.
#
Majówkowe Vademecum
2018-04-27
Wielkimi krokami zbliża się majówka. Tak, jak co roku, ogromnym zainteresowaniem cieszyły się będą szczecińskie polany leśne. W Szczecinie mamy ich 15. Znajdują się na nich miejsca do grillowania. Można z nich korzystać do woli, jednak należy przestrzegać bezwarunkowo regulaminu i zastosować się do kilku ważnych zasad.
#
Straż miejska przypomina o obowiązkowej deratyzacji
2018-04-20
Dwa tygodnie temu, na początku kwietnia Straż Miejska Szczecin informowała właścicieli,zarządców i administratorów nieruchomości o obowiązkowej deratyzacji.
#
Strażnicy uczą Seniorów pierwszej pomocy
2018-04-16
10 kwietnia w siedzibie Straży Miejskiej Szczecin odbyło się spotkanie z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
#
„Słońce świeci, czas posprzątać swoje śmieci” - Straż Miejska przypomina i radzi.
2018-04-05
Wielkimi krokami nadchodzi wreszcie wiosna, tak długo oczekiwana przez nas wszystkich. Sprzyjająca aura zmusza nas nie tylko do porządków w szafach w poszukiwaniu stosowniejszej odzieży, ale i do prac wokół swoich miejsc zamieszkania. Pielęgnacji wymaga nie tylko zapuszczony zimą trawnik, ale i chodnik przylegający do naszej posesji. Wiosenne obowiązki zarządcy nieruchomości nie kończą się bowiem na drzwiach wejściowych do budynku. Zarządca odpowiada także za stan nawierzchni chodników i dróg dojazdowych do nieruchomości, jeśli stanowią one jej część. Kwestię obowiązków zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku reguluje w naszym mieście Uchwała nr VI/81/15 z dnia 24 marca 2015 r. W rozdziale 2 §3.1 tejże uchwały obowiązek ma formę zapisu: „Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści, chwastów i innych zanieczyszczeń: 1) z chodników, dojść do budynków, garaży, miejsc gromadzenia odpadów i innych terenów służących do użytku publicznego znajdujących się w granicach nieruchomości, 2) z przeznaczonych dla ruchu pieszego terenów służących do użytku publicznego położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości". Wyjątek :Uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników jest obowiązkiem zarządcy drogi (w Szczecinie ZDiTM), jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku (Podst. Prawna: Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdział 3. Art.5). Jeżeli na chodniku przylegającym bezpośrednio do posesji odbywa się postój i parkowanie pojazdów wbrew obowiązującym przepisom, ograniczone znakami zakazu B-35, B-36 lub postój i parkowanie jest dopuszczone, ale z tego tytułu nie jest pobierana opłata przez zarządcę drogi to w obu przypadkach obowiązek uporządkowania chodników należy do zarządcy tej posesji. Jeśli chcemy odświeżyć nasze auto, należy pamiętać iż: §4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości, jeżeli odbywa się to za wiedzą i zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości oraz wypełnia warunki określone w ust. 2 i 3. 2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może obejmować tylko nadwozie pojazdów. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów. 3. Mycie i naprawy pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą się odbywać pod warunkiem, że: 1) nie skutkują zanieczyszczeniem środowiska naturalnego a powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód i gleby oraz kanalizacji deszczowej, 2) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jak zagospodarowywać odpady, by nie narażać się na kłopotliwą konfrontację ze strażnikiem miejskim? Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości: § 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wydzieleniem następujących frakcji odpadów: a) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, b) papier, c) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, d) metal, e) opakowania wielomateriałowe, f) odpady wielkogabarytowe, g) odpady budowlane i rozbiórkowe, h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i) zużyte kartridże i tonery, j) zużyte opony, k) zużyte baterie i akumulatory, l) chemikalia i opakowania po chemikaliach, m) przeterminowane leki i opakowania po lekach, n) świetlówki i żarówki, o) przepracowane oleje silnikowe, p) odpady zielone; 2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych: a) podmiotowi wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, b) do punktów selektywnego zbierania odpadów, c) do ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów wyposażonych w trzy pojemniki do gromadzenia odpadów(…) 3) postępowanie z innymi odpadami, nie wymienionymi w pkt. 1) i 2) w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach. Podczas prac porządkowych w przydomowych ogródkach należy pamiętać, że nie wolno spalać liści, gałęzi i innych odpadów organicznych. Odpady zielone powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami w ww. regulaminie. I na koniec raz jeszcze przypominamy: Art. 117.Kodeksu Wykroczeń: Nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości i higieny w środkach transportu. § 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany. Straż Miejska przypomina, że za niewywiązywanie się z tych obowiązków grozi mandat w wysokości do 500 złotych. Apelujemy zatem do mieszkańców oraz zarządców, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem przyłączyli się do ogólnego sprzątania. W końcu przyszła do nas wiosna…
#
Palimy śmieci czy nie palimy?
2018-03-16
Na Portalu Bezpieczni Razem została opublikowana rozmowa o paleniu śmieci.
#
Dla piratów nie ma kwiatów
2018-03-08
Pod hasłem "Dla piratów nie ma kwiatów" 8 marca rano przedstawiciele Urzędu Miasta, funkcjonariusze szczecińskiej drogówki, Straży Miejskiej oraz Inspekcji Transportu Drogowego, po raz kolejny przeprowadzili akcję informacyjną, propagującą bezpieczne zachowania na drodze.
#
Mewa siwa w ( troskliwych) rękach strażników miejskich
2018-03-07
Mewa to kolejny ptak, który potrzebował ludzkiej pomocy.