AKTUALNOŚCI

Straż miejska przypomina o obowiązkowej deratyzacjiStraż miejska przypomina o obowiązkowej deratyzacji

Obecnie w ramach posiadanych uprawnień strażnicy z czterech oddziałów( Śródmieście, Zachód, Północ i Prawobrzeże) skierowali pisma do:

-właścicieli

-współwłaścicieli

-użytkowników wieczystych

-jednostek organizacyjnych

-osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

- innych podmiotów władających nieruchomością

z prośbą o informację w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków dotyczących przeprowadzania deratyzacji.

Prosimy o potwierdzenie faktu przeprowadzenia deratyzacji i okazanie rachunków za zakup środków deratyzacyjnych, bądź przedłożenia umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w tym zakresie.

Podstawa prawna

-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z ustawą z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art.4 ust.2 pkt 8

- Uchwała Nr VI/81/15 rady Miasta Szczecin w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z art.4 ust.2 pkt 8 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

„§ 13 Dratyzację przeprowadza się corocznie na całym obszarze Miasta szczecin w następujących terminach:

  • Od 15 do 30 kwietnia
  • Od 15 do 30 września”

Uchylenie od powyższego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny na podstawie art.10 ust.2a ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art.24 ustawy Kodeks Wykroczeń.

Grzywnę wymierza się w wysokości do 500 zł, w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu, grzewna może wynieść 5.000 złotych

Informacje zwrotne uzyskane od powyższych podmiotów będą przekazywane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin.