AKTUALNOŚCI

„Słońce świeci, czas posprzątać swoje śmieci” - Straż Miejska przypomina i radzi.„Słońce świeci, czas posprzątać swoje śmieci” - Straż Miejska przypomina i radzi.

Wielkimi krokami nadchodzi wreszcie wiosna, tak długo oczekiwana przez nas wszystkich. Sprzyjająca aura zmusza nas nie tylko do porządków w szafach w poszukiwaniu stosowniejszej odzieży, ale i do prac wokół swoich miejsc zamieszkania. Pielęgnacji wymaga nie tylko zapuszczony zimą trawnik, ale i chodnik przylegający do naszej posesji. Wiosenne obowiązki zarządcy nieruchomości nie kończą się bowiem na drzwiach wejściowych do budynku. Zarządca odpowiada także za stan nawierzchni chodników i dróg dojazdowych do nieruchomości, jeśli stanowią one jej część.

Kwestię obowiązków zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku reguluje w naszym mieście Uchwała

nr VI/81/15 z dnia 24 marca 2015 r.

W rozdziale 2 §3.1 tejże uchwały obowiązek ma formę zapisu:

„Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści, chwastów i innych zanieczyszczeń:

1) z chodników, dojść do budynków, garaży, miejsc gromadzenia odpadów i innych terenów służących do użytku publicznego znajdujących się w granicach nieruchomości,

2) z przeznaczonych dla ruchu pieszego terenów służących do użytku publicznego położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości".

Wyjątek :Uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników jest obowiązkiem zarządcy drogi (w Szczecinie ZDiTM), jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku (Podst. Prawna: Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdział 3. Art.5).

Jeżeli na chodniku przylegającym bezpośrednio do posesji odbywa się postój i parkowanie pojazdów wbrew obowiązującym przepisom, ograniczone znakami zakazu B-35, B-36 lub postój i parkowanie jest dopuszczone, ale z tego tytułu nie jest pobierana opłata przez zarządcę drogi to w obu przypadkach obowiązek uporządkowania chodników należy do zarządcy tej posesji.

Jeśli chcemy odświeżyć nasze auto, należy pamiętać iż:

§4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości, jeżeli odbywa się to za wiedzą i zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości oraz wypełnia warunki określone w ust. 2 i 3.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może obejmować tylko nadwozie pojazdów. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów.

3. Mycie i naprawy pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą się odbywać pod warunkiem, że:

1) nie skutkują zanieczyszczeniem środowiska naturalnego a powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód i gleby oraz kanalizacji deszczowej,

2) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak zagospodarowywać odpady, by nie narażać się na kłopotliwą konfrontację ze strażnikiem miejskim?

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

a) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,

b) papier,

c) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,

d) metal,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady wielkogabarytowe,

g) odpady budowlane i rozbiórkowe,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) zużyte kartridże i tonery,

j) zużyte opony,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

m) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

n) świetlówki i żarówki,

o) przepracowane oleje silnikowe,

p) odpady zielone;

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

a) podmiotowi wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości,

b) do punktów selektywnego zbierania odpadów,

c) do ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów wyposażonych w trzy pojemniki do gromadzenia odpadów(…)

3) postępowanie z innymi odpadami, nie wymienionymi w pkt. 1) i 2) w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach.

Podczas prac porządkowych w przydomowych ogródkach należy pamiętać, że nie wolno spalać liści, gałęzi i innych odpadów organicznych. Odpady zielone powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami w ww. regulaminie.

I na koniec raz jeszcze przypominamy:

Art. 117.Kodeksu Wykroczeń:

Nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości i higieny w środkach transportu.

§ 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Straż Miejska przypomina, że za niewywiązywanie się z tych obowiązków grozi mandat w wysokości do 500 złotych. Apelujemy zatem do mieszkańców oraz zarządców, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem przyłączyli się do ogólnego sprzątania. W końcu przyszła do nas wiosna…